KYRKAN I TIDEN 
i Värmdö församling
(KITIV) – partipolitiskt obundna

KITIV har under perioden 2010-2017 varit representerade i kyrkofullmäktige
med 21 ledamöter av totalt 25 och därmed även i kyrkorådet med 7 av 8 ledamöter.
Vi har också representanter i församlingens samtliga utskott. 
Vi vill också under kommande mandatperiod (2018-2021) ta ansvar 
för Värmdö församlings väl.

KITIVS ÖVERGRIPANDE MÅL:

Vi vill att kyrkan ska verka i samklang med den tid vi lever i.

Vi vill verka för balans mellan tradition och nytänkande i församlingsarbetet.

Vi vill ge möjlighet till medmänskliga möten inom församlingens ramar.

 
 
   
   

 

   


KULTURARV


Vi vill vårda och bevara församlingens spännande medeltida kyrka, historiska byggnader och våra många kulturskatter.
Vi vill bevara vår kyrkogård som kulturarv och en välkomnande rekreationsplats.

Vi vill verka för att kyrkans byggnader och markresurser används på ett klokt sätt och utvecklas efter församlingens behov.

 

 

 
 

 

 


MUSIK


Vi vill att musiken ska vara en dörröppnare till den gemenskap och det kärleksbudskap som kyrkan står för.

Vi vill ge tillräckliga resurser till verksamheten så att musiken kan fortsätta att vara den starka kraft som skapar samhörighet över alla gränser.

 

 

 
 

 

 


ANDLIGHET 
OCH TRO
 


Vi vill att församlingen och vår kyrka ska vara en plats dit man kan söka sig både i glädje och sorg och med tro och tvivel. Vara en plats för gemenskap, sökande och andlig fördjupning.

Vi vill att det ska finnas ett varierat utbud av gudstjänster, samtalsgrupper, föreläsningar och retreater.

   

 

 


DIAKONI


Vi vill ytterligare utveckla församlingens mycket uppskattade diakoni - kristen tanke omsatt i praktisk handling. Då diakonin är en viktig del i församlingens arbete bland församlingsbor och medmänniskor vill vi också uppmuntra frivilligarbetet.

Vi vill utveckla samarbetet med andra församlingar, verksamheter, organisationer och föreningar.

 

 

 

 


MILJÖ


Vi vill verka för att församlingen ska ha ett starkt och tydligt miljötänkande som genomsyrar samtliga verksamheter. 

Vi vill främja den resurshushållning och det kretsloppstänkande som är så viktigt för allas vår gemensamma framtid.

 

 
   


BARN


Vi vill ge alla barn möjlighet till lek, sång, musik och
skapande i en trygg miljö.

Vi vill att barn och föräldrar ska känna att församlingens verksamhet är en mötesplats där alla är välkomna för en utvecklande samvaro.

 

 

 

 


UNGDOM


Vi vill att ungdomsverksamheten ska vara en mötesplats där alla ungdomar kan utveckla och stärka sina identiteter.

Vi vill också verka för ett konstruktivt samarbete med skola, fritids, polis, socialtjänst och andra som möter ungdomar i vår församling.

 

 

 

 

 


MITT I LIVET


Vi vill verka för ett rikt utbud av verksamheter som vänder sig till människor mitt i livet, i vardagens balansgång mellan arbete,
familj och fritid.

Vi vill ge möjlighet att samlas runt olika ämnen och skapa mötesplatser för en samvaro som kan rymma både stort och smått.

 

 

 


ÄLDRE


Vi vill skapa mötesplatser för gemenskap, samtal och aktiviteter. Vara lyhörda för de äldres intressen och önskemål i församlingsarbetet.

Vi vill också ta tillvara de resurser och kunskaper som finns bland alla seniorer.

 

 

 

 


KYRKAN SOM
ARBETSPLATS


Vi vill ge ledningen och medarbetarna förutsättningar att fortsätta utveckla Värmdö församling som en attraktiv och modern arbetsplats.

Vi vill att medarbetarna ska känna trygghet och glädje och kunna utvecklas i sitt arbete.